ADVERTENTIE
ADV.
Word abonnee

Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

Gebruikersvoorwaarden DuckWorld

Gebruikersvoorwaarden DuckWorld Smart Adventures

Gebruikersvoorwaarden DuckWorld Smart Adventures

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze gebruikersvoorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van de game DuckWorld Smart Adventures (“Game”) dat wordt geëxploiteerd door DPG Media Magazines B.V., Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp, Kamer van Koophandel nummer 33.13.30.64 te Amsterdam, BTW nummer: NL002706660B01.
1.2 DPG Media Magazines B.V. is verantwoordelijk voor de registratie van de persoonsgegevens van spelers van de Game waarop het privacy- en cookiebeleid van toepassing is.

Artikel 2 Registratie
2.1 Spelers kunnen zich –na het aanmaken van een Account op www.donaldduck.nl en verificatie van het abonnement - registreren door op de website www.donaldduck.nl een elektronisch registratieformulier (het "Registratieformulier") in te vullen en te versturen naar DPG Media Magazines B.V.. Spelers dienen de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het Registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen.

Artikel 3 Gebruikerslicentie
3.1 DPG Media Magazines B.V. kent Spelers een gebruikerslicentie toe (de "Gebruikerslicentie"). Het Gebruikerslicentie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.2 DPG Media Magazines B.V. koppelt de Gebruikerslicentie aan een gebruikersnaam en een wachtwoord. De Speler dient zelf een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen.
3.3 De Speler dient zorgvuldig met het door hem of haar gekozen wachtwoord om te gaan, dit geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. De Speler dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan DPG Media Magazines B.V. te melden. Tot het tijdstip van de melding is de Speler aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van de Game en de Inhoud.
3.4 DPG Media Magazines B.V. slaat de door een Speler op het Registratieformulier ingevoerde registratiegegevens op in een aan het Gebruikerslicentie gekoppelde profielpagina en de (hoofd) account waar de Gebruikerslicentie aan is gekoppeld. Spelers dienen de in de profielpagina als verplicht gemarkeerde informatie aan te passen, indien deze onjuist of niet langer actueel is.

Artikel 4 Toegang
4.1 Toegang tot de volledige functionaliteit van de Game is voorbehouden aan abonnees van Donald Duck Weekblad, Donald Duck Junior, Donald Duck Extra en Katrien Duck met een Nederlands bezorgadres (hierna: de Toegang).
4.2 De toegang tot de Game is gekoppeld aan de looptijd van het abonnement genoemd in artikel 4.1, bij beëindiging van het abonnement komt ook de toegang tot de Game te vervallen.

Artikel 5 Wijziging Voorwaarden, Game of Inhoud
5.1 DPG Media Magazines B.V. behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden in de Game. Spelers van de Game wordt geadviseerd periodiek de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang tenzij anders vermeld.
5.2 DPG Media Magazines B.V. is te allen tijde gerechtigd de Game of de Inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. DPG Media Magazines B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Speler als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid / disclaimer
6.1 De Game en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies.
6.2 De Game en de Inhoud zijn niet bedoeld voor gebruik in verband met bedrijfsmatige en zakelijke doeleinden, zoals de uitoefening van een beroep of bedrijf.
6.3 Indien een Speler (een gedeelte van) de Game of de inhoud gebruikt in strijd met deze bepalingen, doet hij dit op eigen risico. DPG Media Magazines B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van een dergelijk gebruik.
6.4 DPG Media Magazines B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Game, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van DPG Media Magazines B.V. of haar bedrijfsleiding.
6.5 De Game bevat banners en links naar externe internetpagina's. DPG Media Magazines B.V. is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina's of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Game. Het Privacy- en cookiebeleid van de Game is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina's worden verzameld en verwerkt.
6.6 DPG Media Magazines B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Game, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.

Artikel 7 Gebruiksvoorschriften Game
7.1 DPG Media Magazines B.V. adviseert Spelers om bij het gebruik van de Game de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, zoals:
Het is een Speler niet toegestaan om:
a. Als er naar het oordeel van DPG Media Magazines B.V. indicaties zijn dat een Speler in strijd handelt met dit artikel, heeft DPG Media Magazines B.V. het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de betreffende Speler.
b. Als een Speler naar het oordeel van DPG Media Magazines B.V. in strijd handelt met dit artikel, of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft zij het recht om maatregelen te nemen (zoals het tijdelijk of blijvend ontzeggen van toegang tot de Game).
DPG Media Magazines B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een Speler lijdt of maakt indien DPG Media Magazines B.V. gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 7.

Artikel 8 Eigendomsrechten
8.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Game en de Inhoud bij DPG Media Magazines B.V. en/of haar licentiegevers.
8.2 Spelers mogen de Game en de Inhoud raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan.
8.3 Ieder ander gebruik van de Game of de Inhoud, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Game of de Inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de Game en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DPG Media Magazines B.V..

Artikel 9 Privacy
9.1 DPG Media Magazines B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via de Game. Het Privacy- en Cookiebeleid van DPG Media Magazines B.V. is van toepassing op, en maakt integraal onderdeel uit van deze Voorwaarden.
9.2 DPG Media Magazines B.V. respecteert de privacy van de Spelers. DPG Media Magazines B.V. heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag onder het registratienummer 1527839.
9.3 Doeleinden verwerking. DPG Media Magazines B.V. verzamelt en verwerkt via de Game persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: (i) om Spelers gelegenheid te geven om een Profiel aan te maken en de Game aan te bieden; (ii) om een administratie bij te houden van Spelers; (iii) voor marketingdoeleinden; en (iv) te verstrekken aan haar groepsmaatschappijen.
Uitsluitend indien de Speler daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven, kan DPG Media Magazines B.V. de contactgegevens van de Speler verstrekken aan zorgvuldig door DPG Media Magazines B.V. of haar groepsmaatschappijen geselecteerde derden, voor het toesturen van informatie over hun producten en diensten.
9.4 Verwerkte persoonsgegevens. DPG Media Magazines B.V. verzamelt en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens met de Game: (i) naam (ii) geboortedatum (iii) contactgegevens (iv) persoonsgegevens, voor zover deze in Spelersinhoud zijn opgenomen
9.5 Inzage en correctie. Spelers hebben het recht om hen betreffende persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. Spelers kunnen de hen betreffende persoonsgegevens zelf via de Account inzien en corrigeren.
9.6 Verwijdering. Spelers hebben het recht om DPG Media Magazines B.V. te verzoeken om hen betreffende persoonsgegevens van de Game te verwijderen. In hun verzoek dienen Spelers te specificeren op welke persoonsgegevens hun verzoek ziet.
9.7 DPG Media Magazines B.V. zal de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. DPG Media Magazines B.V. stuurt de Speler na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht.
9.8 Indien DPG Media Magazines B.V. de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt DPG Media Magazines B.V. de Speler een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.
9.9 Specificatie. Indien DPG Media Magazines B.V. niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering ziet, kan DPG Media Magazines B.V. de Speler vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. DPG Media Magazines B.V. schort de uitvoering van het verzoek op totdat Speler DPG Media Magazines B.V. de (nadere) specificatie heeft verstrekt.
9.10 Bewaartermijn. DPG Media Magazines B.V. bewaart de op de Game gepubliceerde persoonsgegevens in beginsel zolang als de registratie van de Speler die de betreffende gegevens heeft ingevoerd of geupload in stand blijft.
9.11 DPG Media Magazines B.V. bewaart overige persoonsgegevens zolang als de registratie van de Speler in stand blijft of zolang als de wet dat voorschrijft.
9.12 DPG Media Magazines B.V. kan persoonsgegevens langer bewaren, indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Artikel 10 Slotbepalingen
10.1 Zijn of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
10.2 Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 21 april 2020.

Bekijk meer...