Voorwaarden Donald Duck posteractie 2019

Algemeen

Deze spelvoorwaarden zijn van toepassing op de ‘Er is er één(dje) jarig’ postercampagne (hierna verder te noemen: de ‘Actie’) van Donald Duck Weekblad (hierna ‘Organisator’), gevestigd aan de Capellalaan 65, 2132 JL in Hoofddorp. De Actie heeft als doel het promoten van de verjaardag van Donald Duck en Disneyland Paris.

Deelname
 1. Voor deelname aan de actie, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
  • De poster, verkregen bij Donald Duck Weekblad 23 of gedownload via DonaldDuck.nl moet met de aangegeven zijde naar de straatkant, zichtbaar voor het raam worden gehangen.
  • De deelnemer dient het gehele registratieproces op DonaldDuck.nl (hierna ‘Actiepagina’) te doorlopen en dient met het uploaden van een foto te bewijzen dat de poster daadwerkelijk voor het raam is opgehangen.
  • Indien de poster op een later moment dan 9 juni 2019 06:00 uur is opgehangen en/of geregistreerd neemt de deelnemer enkel deel aan trekkingen die vanaf dat moment plaatsvinden.
 1. Medewerkers van Sanoma en anderen die direct betrokken zijn bij de organisatie van de Actie komen niet in aanmerking voor een prijs.
 2. Deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven.
 3. Deelnemers die jonger dan 18 jaar zijn, dienen toestemming te hebben van hun ouders of voogd
 4. Door deel te nemen aan de Actie verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze spelvoorwaarden
 5. Ieder natuurlijk rechtspersoon mag één keer aan deze Actie deelnemen. Indien op één adres meerdere deelnames plaatsvinden, voldoet het ophangen van één poster.
Actieopzet en prijzen
 1. De actieperiode loopt van 30 mei 2019 tot en met 15 juni 2019. Met ingang van 9 juni zal dagelijks een prijswinnaar bekend worden gemaakt op DonaldDuck.nl.  Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. Om deel te nemen en aanspraak te maken op de prijzen van deze Actie moet de winnaar hebben voldaan aan alle, onder ‘Deelname’ beschreven voorwaarden. De Organisator neemt binnen 14 werkdagen contact op met de winnaars.
 3. De prijzenpot van deze actie bevat zeven reizen naar Disneyland Paris voor 4 personen. De winnaar wint één reis voor vier personen.
  • Inclusief 3 dagen onbeperkt toegang tot beide Disney Parken (Disneyland Park® en Walt Disney Studios® Park).
  • Verblijf voor 4 personen (inclusief winnaar), waarvan minimaal 1 persoon 18 jaar of ouder moet zijn; 1 kamer in het hotel Disney’s Newport Bay Club inclusief ontbijt.
  • Inclusief retour met de Thalys op basis van tweede klasse en beschikbaarheid.
  • Het arrangement is 4 maanden geldig. De winnaar kan in overleg met Disneyland Paris een datum afstemmen. Voor boekingen gelden de voorwaarden van Disneyland® Paris en deze zijn op basis van beschikbaarheid.
  • Kinderen mogen niet zonder begeleiding alleen op een kamer. Per kamer is minimaal één volwassene (18 jaar of ouder) verplicht.
  • Niet inbegrepen: Lunch, diner en alle kosten ter plaatse.
 4. Prijswinnaars krijgen, naast de publicatie op DonaldDuck.nl, ook per e-mail/telefonisch bericht over de gewonnen prijs. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. Prijswinnaars kunnen tot uiterlijk 4 maanden na afloop van deze Actie aanspraak maken op de prijs. Na deze periode vervalt de aanspraak op de prijs automatisch. Sanoma kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval een prijswinnaar onjuiste gegevens heeft verstrekt en om die reden de prijs niet uitgereikt kan worden en/of indien een prijswinnaar weigert de prijs in ontvangst te nemen.
 6. De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 7. De prijs is te gebruiken en is geldig tot en met 15 oktober 2019, op basis van aankomstdatum.
 8. Winnaars dienen in het bezit te zijn van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitsbewijs).
 9. Alle 7 prijswinnaars worden getrokken middels een trekking, die van 9 juni tot en met 15 juni dagelijks plaats zal vinden.Winnaars worden uitgesloten van deelname aan de daarop volgende trekkingen.
  • Mocht een deelname ongeldig worden verklaard dan wordt onder de op dat moment geregistreerde deelnemers een nieuwe trekking georganiseerd met een prijzenpot gelijk aan het aantal ongeldig verklaarde deelnames. Prijswinnaars uit een eerdere trekking en ongeldig verklaarde deelnames worden hierin uitgesloten.
 1. Prijswinnaars wordt aangeraden voor vertrek een eigen reisverzekering te verzorgen.
Privacy
 1. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Sanoma kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijvoorbeeld ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.
 2. De (persoons-)gegevens die nodig zijn voor deelname van deze Actie worden verwerkt door Sanoma.
 3. De in verband met de Actie aan Sanoma verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Hierbij geef je Sanoma toestemming om je persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de Actie. Indien van toepassing, word je de mogelijkheid geboden om in de toekomst per e-mail informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of aanbiedingen van Sanoma en daarmee Donald Duck Weekblad.
Ingezonden materiaal
 1. Indien de Actie met zich meebrengt dat je een foto, tekening, knutselwerk, afbeelding, video- en of geluidsfragmenten (hierna: ‘Ingezonden Materiaal’) moet inzenden, verklaar je dat deze materialen geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van anderen en niet kwetsend, beledigend en racistisch, discriminerend of anderszins in strijd met de goede smaak of fatsoen (kunnen) zijn. Wij hebben het recht om ingezonden materiaal te weigeren of onmiddellijk te verwijderen als (wij vermoeden dat) dit het geval is. Sanoma wordt door jou gevrijwaard voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun (intellectuele eigendoms-)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.
 2. Door het insturen of uploaden van het Ingezonden Materiaal worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop overgedragen aan Sanoma, zonder dat Sanoma daarvoor een vergoeding verschuldigd is. Je erkent dat de overdracht inhoudt dat Sanoma het Ingezonden Materiaal in alle huidige en toekomstige exploitatievormen in ieder denkbaar medium, wereldwijd kan exploiteren en onbeperkt in licentie kan geven. Je garandeert bevoegd te zijn tot deze overdracht. Indien en voor zover een volledige overdracht van recht op deze wijze niet mogelijk is volgens de wet, verleen je door de terbeschikkingstelling van het Ingezonden Materiaal aan Sanoma een exclusieve, wereldwijde en onbeperkte licentie om het Ingezonden Materiaal openbaar te maken en te verveelvoudigen, waaronder websites, sociale media, radio en televisie.
 3. Je doet onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten voor zover de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Je erkent uitdrukkelijk dat deze afstand inhoudt dat Sanoma en The Walt Disney Company het recht heeft om het Ingezonden Materiaal naar eigen inzicht te bewerken en aan te passen.
Aansprakelijkheid
 1. Sanoma en The Walt Disney Company zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de verstrekte informatie.
 2. Sanoma is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, nog uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie of tijdens de Actie. Sanoma draagt geen enkele aansprakelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, de promotie, de toekenning van de prijs of de ontvangst van de prijs voortvloeien. Sanoma is niet aansprakelijk voor de schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. Sanoma is evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het binnenkomen van de inzendingen.
 3. Sanoma is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor schades die voortvloeien uit de busreis, het verblijf in het Disney hotel en in de parken van Disneyland Paris.
Slotbepalingen
 1. Sanoma behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze spelvoorwaarden, overige voorwaarden, informatie en/of de prijs of prijzen te wijzigen of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat Sanoma daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers.
 2. De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Sanoma, dit wil zeggen dat prijswinnaars niet achteraf kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs hoeven te betalen.
 3. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Sanoma handelt in overeenstemming met deze gedragscode.
 4. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met deze spelvoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Bekijk meer...